PNDR 6.2 – SPRIJIN PENTRU INFIINTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE IN ZONE RURALE

flip-pndr-transparent

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

DESTINATIE

FERMIERI, MEMBRI AI GOSPODARIILOR AGRICOLE, MICROINTREPRINDERI SI INTREPRINDERI MICI DIN MEDIUL RURAL

FINANTARE

MAXIM LA 50.000 SAU 70.000 EURO

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Cheltuieli cu achiziţia de terenuri

Având în vedere obiectivele sub-măsurii 6.2, care vizează diversificarea economiei rurale prin creșterea numărului de micro-întreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, crearea de servicii şi locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale, achiziţionarea de teren nu poate reprezenta un scop în sine, realizabil prin accesarea acestei măsuri.

În vederea prevenirii utilizării alocării financiare aferente sub-măsurii 6.2 preponderent pentru achiziţionarea de teren construit/neconstruit, această acţiune este admisă cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinţe:

  • Suma publică nerambursabilă utilizată pentru achiziționarea terenului construit/neconstruit este acceptată în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat;
  • În Planul de afaceri se demonstrează necesitatea achiziţionării terenului în vederea dezvoltării afacerii şi realizării obiectivului general al proiectului;
  • Achiziţia de teren reprezintă o acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului de afaceri.

2. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri);

3. Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

  • Ambulanța umana;
  • Autospeciala pentru salubrizare;
  • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
  • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
  • Mașina de măturat carosabilul;
  • Auto betonieră;
  • Autovidanjă;
  • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
  • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).

În cazul proiectelor prin care se propune achiziția de echipamente de agrement (ex.: arc, echipament Paintball, echipamente gonflabile etc.) solicitantul/ beneficiarul are obligația de a utiliza echipamentele achizitionate numai în scopul deservirii obiectivelor propuse prin proiect și numai în aria geografică descrisă în Planul de afaceri.

În cazul în care în perioada de valabilitate a Contractului de finanțare (inclusiv în perioada de monitorizare) se constata utilizarea mijloacelor de transport și a echipamentelor de agremenent în afara ariei descrise, va fi recuperat întregul ajutor financiar plătit până la data respectivă și nu se va mai efectua nici o plată ulterioară.

CHELTUIELI NEELIGIBILE
  • Cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente activităţii de prestare de servicii agricole, în conformitate cu Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, precum şi producerea şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratat;
  • Cheltuielile aferente domeniilor exceptate în conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 1731/2015, cu modificările și completările ulterioare.
CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

2. Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.

2. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia

4. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat.

5. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri

6. Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:

  • Pentru investitii care includ lucrari de constructii: drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie, incheiat la notar.
  • Pentru invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar.
VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE

Valoare eligibila a proiectului este de 50.000 de euro/proiect, cu excepția activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism pentru care valoarea sprijinului este de 70.000 euro/proiect, 100% sprijin din partea statului.

Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

VREI SA APLICI PENTRU ACEST PROGRAM? FOLOSESTE FORMULARUL DE MAI JOS SI VEI PRIMI CONSILIERE GRATUITA

CONSILIERE GRATUITA

CONTACTEAZA-NE

CONSILIERE GRATUITA

lasa-ne un mesaj si iti vom raspunde in cel mai scurt timp

GHERGHE & PARTNERS CONSULTING SRL

consultanta in accesarea fondurilor europene, in obtinerea finantarii prin programele nationale si in medierea relatiei dintre potetialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare.

 • +40 765 490 201
 • office@gpconsulting.biz