PNDR 6.4 – INVESTITII IN CREAREA SI DEZVOLTAREA DE ACTIVITATI NEAGRICOLE

flip-pndr-transparent

PROGRAMUL NATIONAL DEZVOLTARE RURALA

DESTINATIE

FERMIERI, MEMBRI AI GOSPODARIILOR AGRICOLE, MICROINTREPRINDERI SI INTREPRINDERI MICI DIN MEDIUL RURAL

FINANTARE

MAXIM 200.000 EURO

CHELTUIELI ELIGIBILE

1. Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor;

2. Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi

3. Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

4. Pentru investiţiile noi în structurile de primire turistică de tipul pensiune agroturistică (construcție nouă / schimbarea desținatiei unei cladiri)

5. Cheltuieli cu mijloacele de transport specializate

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de transport:

  • Ambulanța umana;
  • Autospeciala pentru salubrizare;
  • Masina specializata pentru intervenții, prevazuta cu nacelă pentru execuția de lucrări la înalțime;
  • Autocisternă pentru produse nealimentare (doar autocisternă pe autoşasiu – exclus cap tractor și remorca autocisterna sau una din ele separat)
  • Mașina de măturat carosabilul;
  • Auto betonieră;
  • Autovidanjă;
  • Utilaj specializat pentru împrăștiere material antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat);
  • Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, trotinete etc.).
CHELTUIELI NEELIGIBILE

1. Prestarea de servicii agricole, achiziţionarea de utilaje şi echipamente agricole aferente acestei activităţi, în conformitate cu Clasificarea Activităților din Economia Națională;

2. Procesarea şi comercializarea produselor prevazute în Anexa I din Tratat;

3. Producţia de electricitate din biomasă ca şi activitate economică;

4. Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;

5. Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor generale definite la art 45, alin 2 litera c) a R (UE) nr. 1305/2013 care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;

6. Cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport persoane; cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri eligibile;

7. Cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin (3) din R (UE) nr. 1303/2013 și anume:

  • dobânzi debitoare;
  • achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite;
  • taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru instrumente financiare;
  • în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și cheltuielile de asigurare.
  • cheltuieli care fac obiectul finanțării altor programe europene/naționale, conform Cap. 14 și 15- PNDR.
CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Solicitanţii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această sub-măsură sunt:

  • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole pentru prima dată în spaţiul rural (autorizaţi cu statut minim de PFA);
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
  • Micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-ups).

2. Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural.

3. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia

4. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat.

5. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)

6. Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:

  • Pentru investitii care includ lucrari de constructii: drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie, incheiat la notar.
  • Pentru invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar.

7. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate localizată în spațiul rural

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE

Sprijinul public nerambursabil: Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70%. Intensitatea sprijinului public nerambursabil poate fi de 90% în următoarele cazuri:

  • pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism;
  • pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de baza agricolă prin dezvoltarea unor activităţi neagricole.

Sprijinul public va reprezenta 90% sau 70% din totalul cheltuielilor eligibile. Valoarea cheltuielilor eligibile nerambursabile (corespunzatoare procentului de 90% sau 70% ) va fi de maxim 200.000 euro, cu respectarea conditiilor ajutorului de minimis.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin această sub-măsură este de 10.000 euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

VREI SA APLICI PENTRU ACEST PROGRAM? FOLOSESTE FORMULARUL DE MAI JOS SI VEI PRIMI CONSILIERE GRATUITA

CONSILIERE GRATUITA

CONTACTEAZA-NE

CONSILIERE GRATUITA

lasa-ne un mesaj si iti vom raspunde in cel mai scurt timp

GHERGHE & PARTNERS CONSULTING SRL

consultanta in accesarea fondurilor europene, in obtinerea finantarii prin programele nationale si in medierea relatiei dintre potetialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare.

 • +40 765 490 201
 • office@gpconsulting.biz