POR 2.2 – SPRIJINIREA CREARII SI EXTINDEREA CAPACITATILOR AVANSATE DE PRODUCTIE SI DEZVOLTAREA SERVICIILOR

640px-regio-logo

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020

DESTINATIE

MICROINTREPRINDERI, INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII DIN MEDIUL URBAN SI RURAL

FINANTARE

PANA LA 3.000.000 EURO

CHELTUIELI ELIGIBILE

Investitii in active corporale:

  • lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

  • achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică;

  • achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare.

Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

  • trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

  • trebuie să fie amortizabile;

  • trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)

  • trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.

CRITERII DE ELIGIBILITATE
  • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici sau mijlocii din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.Domeniul de activitate in care se realizeaza investitia se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile, iar la momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul are deja domeniul de activitate vizat de investitie autorzat la sediul identificat ca loc de implementare a proiectului.

   În conformitate cu Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării IMM, cu modificările şi completările ulterioare, întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:

   • microîntreprinderi – au mai puțin de 10 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;
   • întreprinderi mici – au între 10 și 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei;
   • întreprinderi mijlocii – au între 50 și 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.
  • Domeniul de activitate în care se realizează investiţia:
   • Programul Operational Regional finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (pentru detalii va rugam sa completati formularul de consiliere), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific;
   • La depunerea cererii de finanţare, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investiție, înscris/e în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

   O întreprindere care depune cererea de finanţare în cursul anului 2019 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu în luna ianuarie 2018 și să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2018.

  • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Datele privind numărul mediu anual de salariaţi sunt cele raportate în situaţiile financiare aferente exerciţiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor.

  • Locul de implementare a proiectului
   • Locul de implementare a proiectului este situat în:
    • mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii
    • mediul rural pentru întreprinderile mijlocii
  • Solicitantul detine dreptul de folosire asupra imobilului la momentul depunerii cererii de finantare:
   • investitii care includ lucrari de constructii: drept de proprietate privata, drept de concesiune sau drept de superficie, incheiat la notar.
   • invesitii care includ doar servicii si / sau dotari si lucrari de constructie ce nu se supun autorizarii: drept de proprietate privata, drept de concesiune, drept de superficie, drept de uzufruct, contract de comodat / inchiriere, incheiat la notar.
VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE

Valoare eligibila a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre minimum 300.000 euro si maximum 3.000.000 euro, echivalent in lei la cursul de schimb InforEuro, valabil la depunerea cererii de finantare.

Contributia programului la finantarea unei investitii este de maximum 70% din valoarea eligibila a investitiei pentru Intreprinderile Mici si de maximum 60% din valoarea eligibila a investitiei pentru Intreprinderile Mijlocii

Contributia solicitantului la finantarea investitiei trebuie sa fie de minimum 30% din valoarea eligibila a investitiei pentru Intreprinderile Mici si de minimum 40% din valoarea eligibila a investitiei pentru Intreprinderile Mijlocii.

Valoarea eligibila a investitiei reprezinta suma cheltuielilor eligibile incluse in proiect.

VREI SA APLICI PENTRU ACEST PROGRAM? FOLOSESTE FORMULARUL DE MAI JOS SI VEI PRIMI CONSILIERE GRATUITA

CONSILIERE GRATUITA

CONTACTEAZA-NE

CONSILIERE GRATUITA

lasa-ne un mesaj si iti vom raspunde in cel mai scurt timp

GHERGHE & PARTNERS CONSULTING SRL

consultanta in accesarea fondurilor europene, in obtinerea finantarii prin programele nationale si in medierea relatiei dintre potetialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare.

 • +40 765 490 201
 • office@gpconsulting.biz