STARTUP_logo

STARTUP NATION

DESTINATIE

MICROINTREPRINDERI, INTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII DIN MEDIUL URBAN SI RURAL

FINANTARE

MAXIM 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

CHELTUIELI ELIGIBILE
 1. Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC;
 2. Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ
 3. Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor. (autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar)
 4. Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale
 5. Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 6. Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare
 7. Salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet)
 8. Realizarea unei pagini web pentru prezentarea și promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting
 9. Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică
 10. Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ actionarul/ administratorul/ angajatii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei
 11. Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal
 12. Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei
 13. Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei.
 14. Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului

Două placute informative obligatorii în valoare de maxim 500 de  lei.

CHELTUIELI NEELIGIBILE
 1. Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele si telefoanele mobile nu se finanțează.;
 2. Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică;
 3. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse;
 4. Cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”;
 5. Cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu excepţia costurilor cu consultanta care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanțare;
CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;

d) au capital social integral privat;

e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului şi autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;

h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică.

k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;

m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.

n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată dupa intrarea in vigoare a acordului de finantare și să mențină locul de muncă ocupat, în locația de implementare a proiectului cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

2. Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:

  • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
  • producţie sau comercializare de produse energetice, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 :

– 031 – Pescuitul

– 032 – Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:

– când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;

– când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer,

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau  contra cost.

VALOAREA FINANTARII NERAMBURSABILE

Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului

VREI SA APLICI PENTRU ACEST PROGRAM? FOLOSESTE FORMULARUL DE MAI JOS SI VEI PRIMI CONSILIERE GRATUITA

CONSILIERE GRATUITA

CONTACTEAZA-NE

CONSILIERE GRATUITA

lasa-ne un mesaj si iti vom raspunde in cel mai scurt timp

GHERGHE & PARTNERS CONSULTING SRL

consultanta in accesarea fondurilor europene, in obtinerea finantarii prin programele nationale si in medierea relatiei dintre potetialii beneficiari si institutiile care coordoneaza implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare.

 • +40 765 490 201
 • office@gpconsulting.biz